Domov jesene života - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Vyhľadávanie

 

Cesta: Titulka > Podmienky prijatia

 

Podmienky prijatia do Domova jesene života a Zariadenia opatrovateľskej služby

Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona o sociálnych službách č. 485/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, platného od 1.1.2014. Postup pri podávaní žiadosti:

 
 
 

Pred podaním žiadosti do zariadenia pre seniorov, alebo do zariadenia opatrovateľskej služby si musí občan (žiadateľ) podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, na sociálnom oddelení MÚ v mieste trvalého bydliska. Prílohou k žiadosti je vyjadrenie lekára o zdravotnom stave. Mestská časť vystaví  zdravotný a sociálny posudok o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorých bude vydané "Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu".

 

Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti, si podá občan osobne, alebo písomne Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v príslušnom zariadení sociálnych služieb, podľa druhu služby, na ktorú má vydané rozhodnutie. K žiadosti priloží právoplatné Rozhodnutie (originál alebo overenú fotokópiu).

 

Tlačivá Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre Domov jesene života a Zariadenie opatrovateľskej služby - ZOS, si môžete stiahnuť z našej webovej stránky. V žiadosti sú uvedené ďalšie potrebné prílohy.

 

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obsahuje:

  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu spolu so stupňom odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  • posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
  • aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku, v prípade manželov aj za manžela/manželku
  • úradne overené vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby.

Vaše prípadné otázky môžete zasielať na e-mail:  info@djzhanulova.sk

 
 

Odkazy


 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Podmienky prijatia do Domova jesene života a Zariadenia opatrovateľskej služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku  

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies